Algemene voorwaarden EventBridge

1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • EventBridge: EventBridge B.V. (K.v.K. 58134964)
  • Opdrachtgever: iedereen met wie EventBridge een overeenkomst aangaat dan wel aan
    wie EventBridge een aanbieding doet of offerte uitbrengt.

2. Toepasselijkheid
               2.1.       
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
                              aanbiedingen en overeenkomsten tussen EventBridge en Opdrachtgever.
               2.2.       
Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst
                              worden afgeweken.
               2.3.       
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt
                              uitdrukkelijk van de hand gewezen.
               2.4 .      
De nietigheid of de ongeldigheid van enige bepaling of enig deel van een
                              bepaling in onderhevige voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere
                              voorwaarden of van de overeenkomst mee.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
               3.1.       
Alle aanbiedingen van EventBridge zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij
                              uitdrukkelijk anders vermeld.
               3.2.       
Overeenkomsten en/of wijzingen daarin gelden als gesloten vanaf de dag
                              van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door EventBridge,
                              respectievelijk de dag waarop EventBridge een door Opdrachtgever bij haar
                              geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Prijzen/Betalingen/Annuleringen

4. Prijzen en prijsaanpassingen
               4.1.        Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van
                              overheidswege worden opgelegd.
               4.2.        In de volgende situaties heeft EventBridge het recht om de overeengekomen prijs
                              alsnog aan te passen:
                                            4.2.1.    Indien de omstandigheden voor de op- en afbouw in aanzienlijke
                                                           mate afwijken van de toestand die het uitgangspunt vormde bij
                                                           de vaststelling van de prijs.
                                            4.2.2.    Er meer of minder werk is verricht.
                                            4.2.3.    EventBridge de emballage en het materieel/materiaal niet op de
                                                           locatie achter kan laten.
                                            4.2.4.    EventBridge kosten moet maken voor het verblijf van haar personeel.

5. Betalingen
               5.1.        De huurprijs, de transportkosten, toeslagen en BTW dienen zonder enige
                              aftrek of verrekening betaald te worden uiterlijk vijf werkdagen voor de
                              aanvang van de werken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
               5.2.        EventBridge heeft het recht om voor de nakoming van betalingsverplichtingen
                              (aanvullende) zekerheid te eisen, alsmede om de nakoming van de
                              overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar
                              genoegen van EventBridge is voldaan.
               5.3.        Indien Opdrachtgever de factuur of een deel van de factuur niet, niet
                              volledig of niet tijdig betaalt of niet, niet tijdig of niet volledig naar genoegen
                              van EventBridge zekerheid stalt zoals bedoeld in artikel 5.2, dan heeft EventBridge
                              het recht om haar verbintenissen op te schortten of de overeenkomst
                              buitenrechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder jegens
                              Opdrachtgever tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn en met
                              behoud van het recht van EventBridge op schadevergoeding.
               5.4.        Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is
                              hij vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder
                              ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een
                              gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt. Bovendien
                              wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur van rechtswege en
                              zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van
                              10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro per factuur.
               5.5.        De buitengerechtelijke (incasso)kosten, de kosten van juridische bijstand van
                              EventBridge en de door EventBridge gemaakte proceskosten komen volledig
                              voor rekening van de Opdrachtgever.

6. Annuleringen
               6.1.        Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan
                              wel de opdracht schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende
                              termijnen en onder gehoudenheid van Opdrachtgever om de volgende
                              bedragen aan EventBridge te voldoen. Bij opzegging/annulering:
                                            6.1.1     tot en met 120 dagen voor de uitvoeringsdatum: 40% van de
                                                           overeengekomen prijs.
                                            6.1.2     tot en met de 31ste dag voor uitvoeringsdatum: 60% van de
                                                           overeengekomen prijs.
                                            6.1.3     minder dan 31 dagen doch meer dan 7 dagen voor
                                                           uitvoeringsdatum: 70% van de overeengekomen prijs
                                            6.1.4     binnen 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 100% van de
                                                           overeengekomen prijs.

Levering/Locatie/huur en materiaal/personeel/rol opdrachtgever

7. Levering en leveringstijden
               7.1.        Het overeengekomen tijdstip waarop EventBridge de uitvoering van de               
                              opdracht start, dan wel wanneer de verhuurde zaken voor gebruik worden     
                              opgeleverd, wordt door EventBridge naar redelijkheid nagestreefd.
               7.2.        Overschrijding van de (streef)termijn verplicht EventBridge niet tot het
                              betalen van enige vergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht de
                              overeenkomst te ontbinden en/of zijn verplichtingen op te schorten.
               7.3.        Indien de veiligheid van haar personeel in het gedrang is, door bijvoorbeeld
                              weersomstandigheden, is EventBridge gerechtigd de werkzaamheden op te
                              schorten tot het moment dat de omstandigheden verbeterd zijn.

8. Locatie
               8.1.        De Opdrachtgever en/of zijn zaakwaarnemer zullen steeds aanwezig zijn
                              en/of bereikbaar zijn op de bouwlocatie, zolang de op-en afbouw duurt.
               8.2.        De Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de locatie
                              voor alle transportmiddelen van EventBridge of door haar ingeschakelde
                              derden.
               8.3.        De Opdrachtgever draagt zorg voor gratis en voldoende ruime en veilige
                              parkeergelegenheid voor de voertuigen van EventBridge of van door
                              EventBridge ingehuurde derden. Mogelijke parkeerboetes, kosten of schade
                              die voor EventBridge voortvloeien uit een gebrek aan de onder 8.1 en 8.2
                              genoemde voorzieningen zullen direct aan de Opdrachtgever worden
                              doorgerekend.
               8.4.        De Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat EventBridge bij het leveren van
                              de prestatie niet wordt gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde
                              auto’s of andere obstakels.
               8.5.        De Opdrachtgever garandeert EventBridge dat de ondergrond waarop de
                              verhuurde of ter beschikking gestelde zaken gebouwd worden, dan wel
                              worden aan- en afgevoerd, voldoende draagkracht heeft. De Opdrachtgever
                             kan in verband met deze garantie in overleg treden met de ter plaatse
                              bevoegde instanties en met de technische dienst van EventBridge. Het
                              voornoemde overleg doet geen afbreuk aan de garantie van de
                              Opdrachtgever voor de draagkracht van de ondergrond.
               8.6.        De Opdrachtgever vrijwaart EventBridge voor alle aanspraken van derde met
                              betrekking tot de schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de
                              verharding, bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor
                              zover deze schade voortvloeit uit het leveren van de prestatie.

9. Gehuurde goederen en/of objecten, schade
               9.1.        Alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en
                              overige materialen die worden gebruikt door EventBridge, zijn voor risico van de
                              opdrachtgever.
               9.2.        Het is de Opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet
                              toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door EventBridge gebouwde objecten.
                              Indien dit toch gebeurt, aanvaardt EventBridge geen enkele verantwoordelijkheid
                              en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.
               9.3.        Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden te zagen in, boren in of verf
                              of iets dergelijks aan te brengen op materialen van EventBridge. Alle kosten
                              van herstel of vervangingen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
               9.4.        Indien schade zou ontstaan aan de materialen van EventBridge door activiteiten
                              tijdens het evenement zullen de kosten van vervanging of herstel door de
                              Opdrachtgever betaald worden.
               9.5.        Bij schade of ongeval dient de Opdrachtgever onmiddellijk EventBridge in
                              kennis te stellen. EventBridge is altijd bereikbaar op het telefoonnummer
                              +3140 483 74 74.
               9.6.        Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door EventBridge verhuurde of ter
                              beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, onder te
                              verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande
                              schriftelijke toestemming van EventBridge.

10. Verplichtingen en garanties van de Opdrachtgever
               10.1.     De Opdrachtgever heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden van de
                              hem ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van EventBridge in de ruimste
                              zin van het woord.
               10.2.     De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om het gehuurde en alle overige van de
                              EventBridge achtergebleven goederen en gereedschappen (waaronder begrepen
                              trailers, opleggers) te bewaren en te bewaken zoals het een goed huisvader betaamt.
                              Het is te allen tijde en ten strengste verboden om van achtergebleven materiaal van
                              EventBridge gebruik te maken tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
               10.3.     Het is de Opdrachtgever verboden de reclame-uitingen van EventBridge te
                              verwijderen. EventBridge garandeert dat deze uitingen kleinschalig, bescheiden en
                              niet storend zijn.

Vergunningen/Constructies/Keuringen/Veiligheid

11. Vergunningen en keuringen
               11.1.     De Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste vergunningen,
                              toestemmingen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
                              opdracht door EventBridge. Indien EventBridge per uitzondering toch zorg draagt
                              voor de aanvraag van een vergunning, toestemming of ontheffing, dan geschiedt
                              dit geheel voor rekening en op risico van de Opdrachtgever.
               11.2.     Indien  door een keurende instantie een bouwwerk en/of het gebruik ervan
                              niet wordt toegelaten, blijft de overeenkomst van kracht en dienen alle uit de
                              overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen te worden voldaan.
               11.3.     De kosten voor aanpassingswerken, voortvloeiende uit beslissingen van
                              keurende instanties zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

12. Technische termen en normen
               12.1.       Alle door EventBridge gebouwde objecten zijn berekend volgens geldende
                              Europese normen voor tijdelijke constructies. Alle afwijkende afspraken
                              worden op de tekening of in de offerte aangeven. Deze dienen door de
                              Opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. De Opdrachtgever is
                              verantwoordelijk voor het naleven en controleren van deze afspraken
                              gedurende de gehele huurperiode. Hierbij zal de veiligheid de prioriteit zijn
                              die zal gelden boven commerciële en/of andere redenen. Indien geen
                              oplossing mogelijk is of over een oplossing geen overeenstemming wordt
                              bereikt, is EventBridge gerechtigd het gehuurde af te breken en af te voeren,
                              zonder dat zij tot enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever gehouden is.
               12.2.     Onder ‘windbelasting’ wordt verstaan welke maximale toelaatbare windlast
                              op de constructie mag worden uitgeoefend. Constructies zijn minimaal berekend
                              tot een windsnelheid van 32,7 m/s, 12 op de schaal van Beaufort zonder zeilen en
                              een windsnelheid  tot en met 20,7 m/s, 8 op de schaal van Beaufort met zeilen. De
                              Opdrachtgever is verplicht zich op de hoogte te houden van de
                              weersomstandigheden.

13. Ontruiming van het gehuurde
               13.1.     De Opdrachtgever zal in overleg met EventBridge de nodige maatregelen nemen
                              om de constructies met zeilen ‘out of service’ te brengen als er windsnelheden boven
                              de 20,7 m/s worden verwacht. De zeilen dienen dan door de Opdrachtgever
                              verwijderd te worden. De Opdrachtgever zal ten alle tijden overgaan
                              tot ontruiming van de constructies, dan wel van de nabijheid van constructies,
                              indien er windsnelheden van boven de 28 m/s worden verwacht en/of er sprake
                              is van elektrocutie gevaar door onweer.
               13.2.     Bij winterse neerslag zal de brug glad kunnen worden en is het daarom van belang
                              dat de brug van winterse neerslag wordt ontdaan. Bij ijsvorming op het brugdek
                              dient de brug te worden afgesloten voor gebruikers om letsel te voorkomen.
               13.3.     Indien de Opdrachtgever bij de hiervoor bedoelde weersomstandigheden
                              verzuimt het gehuurde direct en terstond van alle personen te ontruimen,
                              vrijwaart de Opdrachtgever EventBridge voor alle aanspraken die direct dan wel
                              indirect veroorzaakt zijn door de hiervoor genoemde weersomstandigheden.

Aansprakelijkheden/Klachten
 
14. Aansprakelijkheid, veiligheid en schadevergoedingen
               14.1.     Elke aansprakelijkheid van EventBridge, waaronder begrepen zaakschade,
                              vermogensschade, letselschade, bedrijfsschade, andere (indirecte)schade,
                              alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is
                              uitgesloten, behoudens opzet of  grove schuld zijdens EventBridge.
               14.2.     Indien de rechter mocht oordelen dat EventBridge geen beroep op artikel
                              15.1 toekomt en toch aansprakelijk is dan is de vergoedingsplicht van EventBridge te
                              alle tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur, exclusief omzetbelasting,
                              van de zaak of de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
               14.3.     De Opdrachtgever is ertoe gehouden om EventBridge te vrijwaren en schadeloos te
                              stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
                              waarvoor de aansprakelijkheid van EventBridge in deze voorwaarden in de
                              verhouding met opdrachtgever is uitgesloten. Deze plicht tot vrijwaring en
                              schadeloosstelling geldt ook voor claims van (eventueel regres nemende of
                              verhaal zoekende) verzekeraars van opdrachtgever.
               14.4       De Opdrachtgever is ertoe gehouden om tijdig een toereikende
                              aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een
                              afschrift aan EventBridge dient te overleggen.
               14.5       Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers van
                              EventBridge in gevaar komt, behoudt EventBridge zich het recht voor haar
                              werkzaamheden te staken en gestaakt te houden totdat de situatie weer veilig is.

15. Klachten
               15.1.     Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het
                              factuurbedrag dienen schriftelijk binnen acht dagen na het verrichten van de
                              werkzaamheden dan wel binnen 30 dagen na het ontdekken van het
                              gebrek, indien de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs
                              niet eerder kon ontdekken, aan EventBridge kenbaar te worden gemaakt.
               15.2.     Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet
                              op. Indien de klacht niet tijdig wordt kenbaar gemaakt, vervallen alle rechten
                              van de Opdrachtgever in verband met die klacht.

16. Overmacht
               16.1     
EventBridge is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige
                              verbintenis jegens de Opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder
                              overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de
                              overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdig, verhinderd wordt
                              door omstandigheden buiten de wil van EventBridge. Onvoorziene maatregelen
                              getroffen door de overheid, verkeersbelemmeringen, ongelukken met een
                              transportmiddel van EventBridge of van door haar ingeschakelde derden,
                              onvoorziene technische gebreken, terrorisme en natuurrampen, diefstal van
                              materialen die nodig zijn voor het leveren van de prestatie, weersomstandigheden
                              waaronder windkracht en een zekere helling van de locatie waardoor het onveilig
                              of gevaarlijk wordt om tot de opbouw van de te leveren zaken over te gaan.
                              In geval van overmacht worden de verplichtingen opgeschort, zonder dat
                              EventBridge aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

17. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
               17.1.     EventBridge heeft voor de duur van de overmachtssituatie zowel het recht om de
                              uitvoering van de overeenkomst op te schorten zoals bedoeld in artikel 17.1
                              als om de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden,
                              in beide gevallen zonder tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd
                              en waar dan ook op gebaseerd, zijdens de Opdrachtgever gehouden te zijn.
               17.2.     Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
                              verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst of uit
                              daarmee samenhangende overeenkomsten, indien goede grond bestaat om
                              te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele
                              verplichtingen te voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling
                              of een verzoek of aanvraag daartoe, alsmede in geval van stillegging, liquidatie
                              of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever als ook
                              in het geval dat er beslag op de vermogensbestanddelen van Opdrachtgever gelegd
                              wordt en dit beslag niet binnen redelijk korte termijn is opgeheven, heeft
                              EventBridge het recht om de uitvoering van de overeenkomst ofwel op te schorten
                              ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
                              buitengerechtelijk te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van EventBridge tot
                              enige vergoeding van schade of kosten en onverminderd de verder aan EventBridge
                              toekomende rechten.

18. Toepasselijk recht
               18.1.
    Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met EventBridge en alle door
                              EventBridge uitgevoerde werkzaamheden is uitsluitend Nederlands recht van
                              toepassing.